Technologies Technologies

Back

መፀዳጃ ቋት

Image
የድርጅቱ ሥም : ሱማን ፋይበር ፕላስቲክ ማምረቻ
አድራሻ : አለምገና፣ 02
ስልክ : 0911860901
ኢሜይል : bontuindale1@gmail.com
ዌብሳይት ${inventory_website.getData()}
የቴክኖሎጂዉ ዋጋ ${Inventory_price.getData()}
የቴክኖሎጂው መጠሪያ : መፀዳጃ ቋት
ቴክኖሎጂው መቼ ተጀመረ : 2004
ቴክኖሎጂው መቼ ተጠናቀቀ : 2004
ገለጻ: ሥራው- በተለያዩ ግንባታዎች ውስጥ ሲተከል ከነበሩ የሽንት ቤትና የመታጠቢያ መሳሪያዎች ያለውን ክብደት በመቀነስ የስርገት ተፅዕኖዎችን የሚካለከል ፋይበር ፕላስቲክ ለሰው መፀዳጃ ምቹና ቀላል ነው